Konkurs na nowe LOGO Biblioteki Szkolnej „MECHANIKA”

Ogłaszamy Konkurs!!!

na Nowe LOGO Biblioteki Szkolnej „MECHANIKA”

Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie nowego LOGO biblioteki Zespołu Szkół Technicznych w Pile! Najlepszy znak graficzny stanie się symbolem identyfikacji wizualnej biblioteki szkolnej! Projekt logo powinien być oryginalną pracą, kojarzyć się z biblioteką oraz utożsamiać ze szkołą!

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka ZST w Pile.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów „Mechanika”

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz promocja biblioteki szkolnej.

II. Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów koncepcji nowego LOGO biblioteki ZST w Pile

2.Projekt logo musi zawierać: nazwę – Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Pile oraz elementy kojarzące się ze szkołą i biblioteką.

3. Pierworys należy opracować z wykorzystaniem graficznych technik komputerowych.

II. Przebieg konkursu

1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.

2. Termin realizacji: od 15 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden projekt logo, podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

4. Projekty można przekazywać bezpośrednio do biblioteki szkolnej lub przesyłać w formie elektronicznej na adres aziolkowska@zst.pila.pl, ereselska@zst.pila.pl- do 15 listopada 2020 r.

5. W ocenie projektów, jury będzie brało pod uwagę: oryginalność, estetykę wykonania, czytelność, funkcjonalność oraz adekwatność do tematu.

6. Szczegółowych informacji nt konkursu udzielają nauczyciele: p. Anita Ziółkowska, Edyta Reselska

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac konkursowych dokona Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec listopada 2020 r.

3. Laureatowi konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

V. Prawo autorskie

1. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż projekt LOGO został wykonany samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w przypadku naruszenia cudzych praw autorskich.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

opracowanie: Anita Ziółkowska, Edyta Reselska