Nowe laptopy dla naszej szkoły w ramach projektu „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii Covid – 19 w Powiecie Pilskim”

O projekcie:

Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0012/20
Okres realizacji projektu:  od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu:  433 580,00 złotych
Wkład funduszy europejskich: 368 543,00 złotych

Projekt realizowany w ramach:

Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie 3 szkół mających siedzibę na terenie miasta Piły w zakresie zakupu 88 laptopów oraz 2 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Projekt będzie realizowany w okresie od 16 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt polega na:

zakupie sprzętu do prowadzenia nauki w formie zdalnej dla:

  • Zespołu Szkół Technicznych w Pile w ramach którego działa Technikum nr 1 oraz Branżowa szkoła I stopnia nr 1,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach którego działa Technikum Ekonomiczne.

Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 88 laptopów i 2 tablety do nauki zdalnej.

Planowane efekty projektu.

Efektem projektu będzie złagodzenie skutków epidemii COVID – 19 poprzez nieodpłatne udostępnienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego lub ich sprzęt nie spełnia minimalnych wymogów do uruchomienia wymaganych aplikacji do nauki zdalnej, sprzętu niezbędnego do jej prowadzenia.

Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

 

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół Technicznych w Pile:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół Technicznych w Pile

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:

– 65 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym do nauki zdalnej),

Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Zadanie 2.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:

– 23 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym do nauki zdalnej)

– 2 tabletów wraz z oprogramowaniem (w tym do nauki zdalnej). Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.