Plan rad pedagogicznych

Klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych, przydział godzin i wychowawstw, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.28.08.2020 r.
Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021, Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021, Programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.14.09.2020 r.
Zatwierdzenie Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021.30.09.2020 r.
Rada szkoleniowa14.10.2020
Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych.21.12.2020 r.
Klasyfikacja śródroczna uczniów pozostałych klas.25.01.2021 r.
Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.08.02.2021 r.
Rada Szkoleniowa23.03.2021 r.
Klasyfikacja końcoworoczna uczniów klas maturalnych.26.04.2021 r.
Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.21.06.2021 r.
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.28.06.2021 r.
Kalendarz