Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej ZST w Pile w czasie epidemii COVID–19

 – od 1 września 2021 r.

I. Zasady przebywania w bibliotece

 1. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni i MCI (czytelni) w godzinach pracy biblioteki, umieszczonych na drzwiach wejściowych.
 2. Przed wejściem do biblioteki każdy użytkownik obowiązkowo myje oraz dezynfekuje ręce!
 3. Nauczyciele bibliotekarze tudzież wypożyczający przebywają w bibliotece w maseczkach ochronnych!
 4. W wypożyczalni i MCI może przebywać jednocześnie 10 osób, zachowując bezpieczną odległość min. 1,5 m od siebie. W czytelni należy zajmować co drugie miejsce przy stoliku.
 5. Pomieszczenia biblioteki będą systematycznie wietrzone – co godzinę lub częściej.
 6. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się czytelnicy – klamki, blaty, oparcia krzesełi inne, będą regularnie czyszczone i dezynfekowane.

II. Zasady wypożyczania książek

 1. Wolny dostęp do półek będzie ograniczony. Książki i inne zbiory podaje nauczyciel bibliotekarz w maseczce i rękawiczkach!
 2. Wszystkie wypożyczane książki należy wcześniej zamówić osobiście – w godz. od 8.00 do 15.00 lub elektronicznie, na adres ereselska@zst.pila.pl, aziolkowska@zst.pila.pl
 3. Obsługa czytelnika będzie ograniczona do wydania wcześniej zamówionych pozycji w celu uniknięcia tworzenia się skupisk w pomieszczeniach zamkniętych.

III. Zasady zwrotu książek

 1. Zwrotów książek można dokonywać osobiście w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki lub pozostawić je w kartonie, znajdującym się na stoliku przed biblioteką.
 2. W przypadku osobistego przekazania wypożyczonych zbiorów, należy to robić pojedynczo, z zachowaniem minimum 1,5 m odległości pomiędzy innymi osobami!
 3. Blat stolika podlega dezynfekcji po każdorazowym przekazaniu wypożyczonych materiałów.
 4. Książki zwracane do kartonu, należy umieścić w reklamówce, wraz z opisem zwracającego (imię, nazwisko, klasa, data zwrotu)
 5. W związku ze zniesieniem przez BN obowiązkowej, dwudniowej kwarantanny książek, przyjęte egzemplarze  zostaną automatycznie odpisane z karty czytelnika. W uzasadnionych przypadkach będą podlegały okresowej kwarantannie.

Opracowano na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej – stan na 14.06.2021 r.  oraz rozporządzenia MEN z dnia 12.08.2020 r., dotyczącego pracy szkół w czasie pandemii.

Edyta Reselska, Anita Ziółkowska