Projekt „Poszerzanie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”

Realizowany w ramach programu ERASMUS+

Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Regulamin rekrutacji do projektu – Budapeszt

Formularz zgłoszeniowyBudapeszt

O projekcie

NR PROJEKTU: 2019-1-PL01-KA102-062713
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 03.11.2019 r. do 02.05.2022 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 69 246,00 EUR

PROJEKT ZATWIERDZONY PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI – NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS+

CELE PROJEKTU:

 • podniesienie umiejętności językowych uczniów, w tym w zakresie słownictwa specjalistycznego,
 • podniesienie umiejętności zawodowych uczniów,
 • rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez wymianę dobrych praktyk, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi oraz metod nauczania i wdrożenie ich do codziennej pracy dydaktycznej,
 • poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
 • podwyższenie wyników nauczania,
 • zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach i poza ich granicami we wszystkich podsystemach kształcenia i szkolenia oraz na rynku pracy,
 • promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach,
 • wdrożenie do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy,
 • odkrycie nowych obszarów indywidualnego rozwoju,
 • poznanie nowej kultury, ludzi, zwyczajów,
 • zwiększenie atrakcyjności naszych absolwentów na rynku pracy.

DZIAŁANIA:

Główne działanie projektowe polega na zorganizowaniu trzytygodniowych wyjazdów na zagraniczne staże w przedsiębiorstwach.

Pierwszy wyjazd planowany jest w lutym 2020 r. do Włoch (Bolonia) – uczestniczyć w nim będzie 16 uczniów: 8 uczniów technikum informatycznego oraz 8 uczniów technikum pojazdów samochodowych.

Drugi wyjazd planowany jest w marcu 2022 r. na Węgry (Budapeszt) – uczestniczyć w nim będzie 16 uczniów: 8 uczniów technikum informatycznego i 8 uczniów technikum mechatronicznego.

Podczas każdej mobilności uczniom będzie towarzyszyło dwóch nauczycieli z naszej szkoły, do których obowiązków będzie należało monitorowanie postępów uczniów, a także bieżące kontakty z firmami.

Zagraniczne firmy współpracujące ze szkołą oprócz organizacji staży będą również brały czynny udział w pomocy z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz organizacją programu kulturowego, który jest również istotnym elementem mobilności.

Wszystkie mobilności poprzedzone zostaną działaniami przygotowawczymi:

 • przygotowaniem językowym – w zakresie języka angielskiego, będącego językiem stażu; włączenie również nauki języka kraju goszczącego,
 • przygotowaniem kulturowym – poznanie zwyczajów i kultury kraju goszczącego,
 • przygotowaniem pedagogiczno – psychologicznym – zajęcia z psychologiem/pedagogiem dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem i rozłąką, adaptacją w nowym środowisku,
 • przygotowaniem organizacyjnym – szczegółowe informacje dotyczące podróży, omówienie praw i obowiązków uczestników stażu.

UCZESTNICY:

Projekt skierowany jest do uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Pile. Uczestnicy projektu zostaną wybrani w procesie rekrutacji według wytyczonych kryteriów – zgodnie z regulaminem.

REZULTATY:

Uczestnicy po zakończeniu mobilności otrzymają certyfikat potwierdzający udział w stażu oraz dokument Europass-Mobilność.

Po zakończonych mobilnościach zostaną podjęte działania upowszechniające oraz ewaluacja projektu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ związanych z procesem rekrutacji uczestników

TerminDziałanie
23,24. 09.2021 r.spotkanie zespołu projektowego z młodzieżą klas III technikum w zawodzie technik informatyk oraz technik mechatronik
23. 09. 2021  – 04. 10. 2021 r.przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

ogłoszenie wyników rekrutacji

spotkanie informacyjne zespołu projektowego z uczestnikami oraz rodzicami/opiekunami uczniów                                            

zajęcia dla uczestników projektu: – przygotowanie językowe
– pisanie CV
– przygotowanie kulturowe
– przygotowanie pedagogiczne

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Hanna Ciesielska i Katarzyna Pazdej