Rada rodziców

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś
   • na znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności
   • na znajomość regulaminów szkolnych i wewnątrzszkolnego systemu oceniania
   • na uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci
  • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców
  • opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
  • opiniowanie pracy nauczycieli i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego

Roczna składka na RR wynosi 50 złotych

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na podany numer konta bankowego.

31 8937 0007 0015 5915 2000 0010 – Nadnotecki Bank Spółdzielczy O/Piła

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.