Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy

Dokumenty związane z projektem

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Plan zamówień publicznych

Harmonogram realizacji projektu

 

O projekcie:
NR PROJEKTU:  RPWP.08.03.01-30-0037/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-04-01 – 2022-03-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  852 132,98
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 724 313,03
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 256U(10 K) i 11 nauczycieli N(4K) ZST w Pile oraz doposażenie 5 pracowni zawodowych w okresie od 04.2019 do 03.2022 r. Cel został zdef. w odniesieniu do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy. Projekt będzie realizowany przy współpracy z lok./reg. otoczeniem społ. – gosp.

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistycznych realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. umożliwiające uczniom uzyskanie kompetencji zawodowych,
 • uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły,
 • doposażeniu 5 pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzw. rzeczywiste warunki pracy.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost poziomu kompetencji zawodowych uczniów objętych wsparciem,
 • wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem
 • doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:

ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY DLA TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 – 2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile
W efekcie tego zadania wyposażenie i warunki stworzone w pracowni będą zgodne z podstawa programową, a zajęcia praktyczne prowadzone w szkole będą prowadzone według standardów, bez omijania jakichkolwiek elementów z uwagi na brak niezbędnych sprzętów, tak jak dzieje się to na chwilę obecną.

W ramach doposażenia planuje się m. in. zakup następującego sprzętu:

 • Projektor
 • Kabel HDMI 15m
 • zestaw komputerowy (komputer stacjonarny z dostępem do Internetu, monitor, klawiatura, mysz) 20 zest.
 • Sprzęt do pracowni sieciowej zestaw
 • Sprzęt do IOT – zestaw

ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE PRACOWNI PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH I PRACOWNI URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY DLA TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 – 2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile
W ramach doposażenia planuje się m. in. zakup następującego sprzętu:

 • laptopy przenośny – 21 szt.
 • projektor – 2 szt.
 • kabel HDMI 15m – 2 szt.
 • komputer stacjonarny – 20 szt.
 • monitor –  20 szt.

ZADANIE 3. DOPOSAŻENIE PRACOWNI BUDOWY I EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 – 2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile
W ramach doposażenia planuje się m. in. zakup następującego sprzętu:

 • przenośny Tester PS 80
 • tester UDM + tablet
 • miernik grubości lakieru GL-83
 • miernik samochodowy DPM – DT 9205A – 5 szt.
 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
 • laptop – 5 szt.

ZADANIE 4. DOPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNOLOGII MECHANICZNEJ I RYSUNKU ORAZ PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 – 2019-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile
W ramach doposażenia planuje się m. in. zakup następującego sprzętu: 

 • Projektor multimedialny
 • Twardościomierz Brinella
 • Przyrząd kłowy do pomiaru bicia wałów z uchwytem do czujnika o średnicy 8 mm
 • Czujnik zegarowy
 • Mikrometr elektroniczny
 • Mikrometr do gwintów
 • Wzorce chropowatości
 • Głębokościomierz mikrometryczny
 • Średnicówka mikrometryczna cyfrowa
 • Szczelinomierz
 • Sprawdzian tłoczkowy
 • Zestaw kluczy nasadowych
 • Sterownik S7-1200

Sprzęt, którym dysponuje szkoła, nie jest zgodny z katalogiem wyposażenia opracowanym przez MEN dla 190 zawodów, jest wyeksploatowany, często przestarzały i nie spełnia standardów współczesnego rynku pracy. Stąd wystąpiła potrzeba doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.
Ponadto z uwagi na szybki postęp techniczny, zmieniają się również sprzęty używane w danym zawodzie, a co za tym idzie wymagania pracodawców co do ich znajomości przez przyszłych pracowników. Dlatego tak ważne jest aby uczniowie mogli odbywać zajęcia praktycznej nauki zwodu na sprzęcie odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy.

ZADANIE 5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI/UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ UCZNIÓW/UCZENNIC U TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01- 2022-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile

1. Szkolenie w zakresie „Programming in Python”
2. Szkolenie w zakresie „Wprowadzenie do IoT”
3. Szkolenie w zakresie j. angielski techniczny
U w ramach kursów zostaną wyposażeni w pomoce dydakt. niezbędne z uwagi na charakter zajęć niezbędne do prawidłowej ich realizacji.

ZADANIE 6. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH SAMOCHODOWYCH:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01- 2022-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile
W ramach zadania zostaną zorganizowane kursy:
1 Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu
2 Podstawy obsługi silników diesla dla pocz. mechaników
3 Kurs prawo jazdy kategorii B
4 Układy klimatyzacji – zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2015
5. Kurs języka niemieckiego technicznego

ZADANIE 7. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO ORAZ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK PRZEDMIOTÓW MECHATRONICZNYCH I MECHANICZNYCH:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01- 2022-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile
W ramach zadania zaplanowane zostały zajęcia:
1. Programowanie sterowników logicznych kurs
2. Programowanie sterowników logicznych kurs zaawansowany
3. Kurs języka niemieckiego
Efektem będzie praktyczne opanowanie umiej. mówienia i rozumienia języka biznesu, ukształtowanie kompetencji komunikacyjnych, czytania, pisania, mówienia i słuchania ze
zrozumieniem tekstów.

ZADANIE 8. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01- 2022-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Technicznych w Pile

 • Kurs Android – tworzenie aplikacji w praktyce (online)
 • Kurs Arduino – od podstaw (online)
 • Intensywny kurs dla programistów PHP. Symfony2, Doctrine, zaawansowany Javascript i HTML5

ZADANIE 9. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01- 2022-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
W ramach zadania planuje się objąć wsparciem dla 30 U (0K) uczących się w zawodach: 20 informatyków, 5 mechatroników, 5 techników pojazdów samochodowych. SZ dla U zaplanowano w wym.150 godz.

Uczniowie wyrażają chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole.
Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse U na podjęcie pracy. Staż/praktyka jest szansą zdobycia pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, nierzadko bardzo wartościowych, które mogą stać się przepustką do stałej pracy.