„Utworzenie Ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Pile”.

Projekt polega na utworzeniu w Zespole Szkół Technicznych pracowni OZE i obejmuje zakup szeregu pomocy dydaktycznych w tym zakresie tj. krzeseł, stolików, mierników, monitora interaktywnego, laptopa, stołów warsztatowych, zestawów demonstracyjnych itp. Na bazie utworzonej pracowni realizowany będzie program edukacyjny dla uczniów szkoły i mieszkańców powiatu pilskiego.

Pracownia pozwoli na prowadzenie systemowej edukacji OZE w szkole na poziomie, który będzie obiektywnie prezentować wiedzę i da uczniom narzędzia, by zmieniali swoje otoczenie – rodzinę i lokalne środowisko. Głównym beneficjentem działań prowadzonych w wyniku realizacji projektu będą zatem przede wszystkim uczniowie i nauczyciele Zespół Szkół Technicznych w Pile, a także ich bezpośrednie otoczenie jak rodziny uczniów oraz współpracujące ze szkołą firmy i organizacje pozarządowe.

Pracownia przyczyni się także do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, poprzez uzmysłowienie im, że bioróżnor. to fundament życia, którego ochrona i utrzymanie są niezbędne ludziom z powodów środowiskowych i klimatycznych, gdyż pomaga chronić zdrowie i podtrzymywać funkcjonowanie gospodarki. Pracownia uatrakcyjni zajęcia i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach.

Ponadto planuje się opracowanie i wdrożenie w szkole ekologicznego programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację w kwocie 74.998,00 zł.
Wkład własny Powiatu Pilskiego: 8.335,00 zł
Całkowita wartość projektu to 83.333,00 zł.
Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2023 r.
Dotacja pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej EKOPRACOWNIA w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie doracji w kwocie 74.998,00 zł.