Konkurs Informatyczny dla Szkół Podstawowych 2024

Formularz zgłoszenia do Konkursu

Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Regulamin Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Pile

Konkurs pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego

Sponsorzy konkursu

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Pile przy  ul. Ceglanej 4.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu pilskiego i powiatów ościennych.
 3. Zakres konkursu obejmuje zagadnienia podstawy programowej z informatyki dla szkół podstawowych (klasy VII i VIII).
 4. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Pile –  https://zst.pila.pl/konkurs
 5. Cele konkursu:
  • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych młodzieży,
  • popularyzacja umiejętności programowania,
  • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie,
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych umiejętności,
  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności,
  • rozszerzanie współpracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami szkół podstawowych.

§2.
Zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie z klas siódmych i https://zst.pila.pl/wp-content/uploads/2024/03/Konkurs-Podstawowki1.jpgósmych szkół podstawowych z terenu powiatu pilskiego i powiatów ościennych.
 2. Przystąpienie szkoły do Konkursu następuje w momencie nadesłania przez nauczyciela zgłoszenia przez stronę https://zst.pila.pl/konkurs
 3. Z jednej szkoły może być kilka zgłoszeń, nadesłanych od różnych nauczycieli.
 4. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela, nazwę i adres szkoły i liczbę zgłaszanych osób.
 5. Na etap finałowy nauczyciel musi zabrać ze sobą  Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego  – załącznik nr 1  i przekazać Organizatorom w dniu Konkursu.
 6. Wymiana informacji z Organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkoły kpazdej@zst.pila.pl 

§3.
Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs składa z dwóch części: eliminacji szkolnych i finału.
 2. Etap pierwszy – to etap szkolny, rozgrywany w szkołach uczestników. Uczniowie rozwiązują samodzielnie test on-line przygotowany przez organizatorów.
 3. Do finału zakwalifikowanych będzie 15 osób, które najlepiej rozwiązały test eliminacyjny. W przypadku takiej samej ilości punktów, będą to osoby, które zrobiły to w krótszym czasie.
 4. Po tym etapie organizatorzy prześlą listę osób zakwalifikowanych do finału na adres e-mail szkoły i nauczyciela.
 5. Etap drugi – to finał, który odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Pile.
 6. Etap finałowy będzie polegał na rozwiązaniu dwóch zadań praktycznych i udzieleniu odpowiedzi w teście teoretycznym.
 7. Zadania praktyczne. Jedno zadanie  sprawdza umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, drugie jest z zakresu programowania. Zadanie z programowania uczestnik może wykonać w Scratch lub w języku C++ lub Python.  Ten etap realizowany będzie na komputerach zapewnionych przez organizatorów. Komputery wyposażone będą w system operacyjny MS Windows z zainstalowanym MS Excel, Scratch, Code::Blocks i  IDLE Pythona.
 8. Test wiedzy teoretycznej – będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe w aplikacji Kahoot. Tutaj OBOWIĄZKOWO każdy uczestnik musi posiadać własny telefon z dostępem do Internetu i  zainstalowaną aplikacją Kahoot.
 9. Laureatami konkursu zostaną trzy osoby z największą ilością punktów.

§4.
Terminy

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu –  do 12.04.2024 r.  Zgłoszenia dokonuje nauczyciel wypełniając formularz na stronie konkursu https://zst.pila.pl/konkurs
  W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela, nazwę i adres szkoły oraz liczbę zgłaszanych osób.
 2. Etap pierwszy (eliminacje szkolne) nauczyciele muszą przeprowadzić w swoich szkołach w dniu 16.04.2024 r.
 3. Finał konkursu odbędzie się 25.04.2024 r. od godz. 10:00 w  Zespole Szkół Technicznych w Pile przy ul. Ceglanej 4.

§5.
Nagrody dla zwycięzców

 1. Nagrody i dyplomy przewidziane są dla uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie.

§6.
Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć, wizerunku, nazwiska, wieku i szkoły uczestnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
 3. Przyjazd i pobyt uczestników na finale konkursowym odbywa się na własny koszt.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia zmian Organizator jest zobowiązany do opublikowania komunikatu z wprowadzonymi zmianami na stronie Konkursu oraz poinformowania uczestników Konkursu o zmianach.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne.
 6. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego dziecka  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 Oświadczenia Rodzica/Opiekuna Prawnego

Zgoda Rodzica / Opiekuna prawnego na udział dziecka
w Konkursie Informatycznym

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

w Konkursie Informatycznym organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Pile.

Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek  dziecka i nazwa szkoły)
w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

………………………..                                             ……….…………..…………………………………………

      Data                                                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka