EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2021

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO

Zdający powinien pojawić się w szkole na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Musi posiadać dowód osobisty bądź – w przypadku ucznia niepełnoletniego – inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa, dlatego każdy zdający musi przynieść na egzamin aktualne podpisane oświadczenie dotyczące jego sytuacji zdrowotnej, w przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie musi być podpisane przez rodzica (druki oświadczeń – dostępne w sekretariacie). Uczeń, który nie będzie posiadał oświadczenia, nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  albo sam  jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Ponadto – jeżeli zdający choruje na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie – musi dostarczyć do szkoły co najmniej dzień przed  egzaminem pisemne oświadczenie ( w przypadku ucznia niepełnoletniego – podpisane przez rodzica). Można również przesłać skan oświadczenia na: sekretariat@zst.pila.pl

Na egzamin należy przynieść małą butelkę wody.

Każdy zdający powinien również mieć 2 długopisy z czarnym wkładem oraz – w przypadku egzaminu pisemnego – zdający może mieć kalkulator prosty.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, niedozwolonych materiałów i przyborów.

Przed egzaminem można zdeponować telefon, plecak i inne rzeczy osobiste w gabinecie dyrektora/wicedyrektora szkoły, należy jednak unikać wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną ogłoszone przez OKE 31 sierpnia 2021 r. dostępne będą na stronie internetowej www.oke.poznan.pl, ponadto w szkole będzie można odebrać świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Szczegółowe procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w Zespole Szkół technicznych  w Pile – dostępne na stronie internetowej szkoły w informacjach dla ucznia.

Hanna Ciesielska