EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2023

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO

Zdający powinien pojawić się w szkole na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Musi posiadać dowód osobisty bądź – w przypadku ucznia niepełnoletniego – inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Każdy zdający powinien mieć 2 długopisy z czarnym wkładem oraz – w przypadku egzaminu pisemnego – zdający może mieć kalkulator prosty.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, niedozwolonych materiałów i przyborów.

Przed egzaminem można zdeponować telefon, plecak i inne rzeczy osobiste w sekretariacie uczniowskim, należy jednak unikać wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Wyniki egzaminu zawodowego zostaną ogłoszone przez OKE 31 sierpnia 2023 r.dostępne będą na indywidualnym koncie zdającego.