PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020/2021

Zdający powinien pojawić się w szkole na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Musi posiadać dowód osobisty bądź – w przypadku ucznia niepełnoletniego – inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa, dlatego każdy zdający musi przynieść na egzamin aktualne podpisane  oświadczenie dotyczące jego sytuacji zdrowotnej, w przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie musi być podpisane przez rodzica (druki oświadczeń zostały przekazane przez wychowawców klas za pośrednictwem platformy Office 365). Uczeń, który nie będzie posiadał oświadczenia, nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  albo sama  jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.

Ponadto – jeżeli zdający choruje na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie – musi dostarczyć do szkoły co najmniej dzień przed  egzaminem pisemne oświadczenie ( w przypadku ucznia niepełnoletniego – podpisane przez rodzica). Można również przesłać skan oświadczenia na: sekretariat@zst.pila.pl

Przed egzaminem można zdeponować telefon, plecak i inne rzeczy osobiste w gabinecie dyrektora/wicedyrektora szkoły, należy jednak unikać wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Szczegółowe procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w Zespole Szkół technicznych  w Pile – dostępne na stronie internetowej szkoły w informacjach dla ucznia.