EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMA 2023

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO

Zdający powinien pojawić się w szkole na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Musi posiadać dowód osobisty bądź – w przypadku ucznia niepełnoletniego – inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Każdy zdający powinien mieć 2 długopisy z czarnym wkładem oraz – w przypadku egzaminu pisemnego – zdający może mieć kalkulator prosty.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, niedozwolonych materiałów i przyborów.

Przed egzaminem można zdeponować telefon, plecak i inne rzeczy osobiste w sekretariacie uczniowskim, należy jednak unikać wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Wyniki egzaminu zawodowego zostaną ogłoszone przez OKE 31 marca 2023 r.dostępne będą na indywidualnym koncie zdającego, ponadto od 7 kwietnia 2023 r. w szkole będzie można odebrać certyfikat kwalifikacji zawodowej.