KONKURS „Podróż przez motoryzację”

ORGANIZATOR: Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Pile: Mariusz Ilków, Marcin Orzechowski, Romuald Kiewra 

CELE KONKURSU:  

  1. Doskonalenie umiejętności fotograficznych. 
  2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności młodzieży. 
  3. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w szkole (kącik rekreacyjny, sekretariat) 

  ORGANIZACJA KONKURSU:  

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie prezentujące wizję artystyczną uczestników na temat “Podróż przez motoryzację” (rysunek, grafika, kolaż, wizja przestrzenna) 

 2. Tematyka fotografii:  

    I kategoria: samochody z Muzeum Motoryzacji 

   II kategoria: moja wizja współczesnej Samochodówki  

 3. Fotografia musi spełniać następujące wymagania techniczne:  

a) może być kolorowa lub czarno–biała 

b) musi być zapisana w formacie jpg. lub png.  

 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie!  

 5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Dopuszcza się prace tworzone wspólnie (max. 2 osoby) 

 6.  Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę:  

  • zgodności z tematem 
  • wrażenie artystyczne 
  • ciekawe, kreatywne ujęcie tematu 
  • atrakcyjność i oryginalność  
  • technikę wykonania fotografii 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Fotografie konkursowe należy przesyłać na e- mail : morzechowski@zst.pila.pl  lub milkow@zst.pila.pl  lub do samych nauczycieli, do dnia 08.12.2023 r.  

 OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.  

2. Decyzje jury są ostateczne.  

3. Dla wyróżnionych i laureatów/laureatek przewidziane są dyplomy i nagrody.  

4.Trzy najlepsze prace zostaną wydrukowane, podpisane i wyeksponowane na holu szkoły  
w formacie AO, A1, A2 oraz w mediach społecznościowych. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację- w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Pile pracy konkursowej, podpisanej imieniem  
i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora  z nadesłanych zdjęć.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.