Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w szkole do której uczęszcza uczeń do dnia 23.09.2022r. do pani pedagog Wioletty Szumańskiej.

Stypendium ma charakter pomocy socjalny i przysługuje :

 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,
 • studentom I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

 Stypendium jest przyznawane na rok szkolny 2022/2023.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym;
 • zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego;
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia;
 • uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
 • uczniowie – 4,21 (wniosek o stypendium – zgodnie z Załącznikiem nr 1),
 • studentów i słuchaczy – 4,01 (wniosek o stypendium – zgodnie z Załącznikiem nr 2);
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci – średni miesięczny dochód netto nie przekroczył 740,00 zł netto na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w ramach plików do pobrania.

W załączeniu link do strony z której można pobrać  regulamin jak i komplet niezbędnych dokumentów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)<https://www.umww.pl/departament-edukacji>