Konkurs Informatyczny BAGS

Formularz zgłoszenia do Konkursu – rok 2024

Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Regulamin Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Pile

Konkurs pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego 

Sponsorzy konkursu

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs informatyczny „BAGS” zwany dalej Konkursem, jest konkursem z zakresu kwalifikacji INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych w zawodzie technik informatyk. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Pile przy  ul. Ceglanej 4. 
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów techników informatycznych z okręgu: Piła, Wyrzysk, Trzcianka, Czarnków, Złotów, Wałcz, Chodzież, Rataje.
 3. Cele konkursu:
  • Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych w zakresie kwalifikacji INF.03, 
  • Poszerzanie umiejętności w zakresie: programowania w językach: JavaScript, PHP; tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem HTML i CSS; tworzenia zapytań do bazy danych w języku SQL; tworzenia grafiki komputerowej na potrzeby stron internetowych.
  • Odkrywanie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych umiejętności.
  • Promowanie osiągnięć uczniów.

§2.
Zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział zespoły dwuosobowe, złożone z uczniów technikum informatycznego. Z jednej szkoły w wyniku eliminacji wyłoniony będzie tylko jeden dwuosobowy zespół.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Przystąpienie szkoły do Konkursu następuje w momencie nadesłania przez nauczyciela zgłoszenia przez stronę https://zst.pila.pl/bags Zgłoszenia dokonuje nauczyciel wypełniając formularz na stronie konkursu https://zst.pila.pl/bags W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela, nazwę i adres szkoły.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przywiezienia ze sobą na Finał Konkursu wypełnionych oświadczeń – załącznik nr 1 
 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Pile –  https://zst.pila.pl/bags/
 7. Wymiana informacji z Organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkoły sekretariat@zst.pila.pl 

§3.
Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs składa z dwóch części: eliminacji szkolnych i finału.
 2. Etap pierwszy – to etap szkolny, rozgrywany w szkołach uczestników. Uczniowie rozwiązują samodzielnie test on-line przygotowany przez organizatorów.
 3. Do finału zakwalifikowany będzie uczeń, który najlepiej rozwiązał test eliminacyjny z danej szkoły. W przypadku takiej samej ilości punktów, będzie to osoba, które zrobiła to w krótszym czasie. Zakwalifikowany uczeń sam dobiera sobie drugą osobę do zespołu, który wystąpi w Finale Konkursu.
 4. Etap drugi – to finał, który odbędzie się w Młodzieżowym Dom Kultury ISKRA w Pile przy ul. Okrzei 9.
 5. Etap finałowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 6. Część praktyczna finału polega na rozwiązaniu trzech zadań praktycznych, które uczniowie realizują na laptopach zapewnionych przez Organizatorów Konkursu. Każda drużyna będzie miała do dyspozycji laptop z zainstalowanym oprogramowaniem:
  • pakiet XAMPP (Apache, MySql z PHP MyAdmin) 
  • Visual Studio Code
  • Inkscape
 1. Opis zadań praktycznych: 
  • Pierwsze zadanie jest z zakresu baz danych i polega na napisaniu zapytań w języku SQL z wykorzystaniem PHPMyAdmin.
  • Drugie zadanie to odwzorowanie grafiki wektorowej w programie Inkscape.
  • Trzecie zadanie polega na wykonaniu aplikacji internetowej w języku PHP lub JavaScript z wykorzystaniem HTML i CSS. Do wykorzystania będzie Visual Studio Code.
 1. Część teoretyczna finału polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe – zamknięte. Pytania wyświetlane są na ekranie, a drużyny odpowiadają za pomocą aplikacji Kahoot. Tutaj OBOWIĄZKOWO drużyna musi posiadać własny telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Kahoot. Jeden na drużynę.
 2. Laureatami konkursu zostaną trzy najlepsze zespoły z największą ilością punktów. 

§4.
Terminy

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu – do 12.01.2024 r. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel wypełniając formularz na stronie konkursu https://zst.pila.pl/bags W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela, nazwę i adres szkoły.
 2. Etap pierwszy (eliminacje szkolne) nauczyciele muszą przeprowadzić w swoich szkołach między 29.01.2024 r. a 02.02.2024 r.
 3. Finał konkursu odbędzie się 06.03.2024 r. od godz. 10:00 w Młodzieżowym Dom Kultury ISKRA w Pile przy ul. Okrzei 9.

§5.
Nagrody dla zwycięzców

 1. Nagrody i dyplomy przewidziane są dla zespołów, które zajmą trzy pierwsze miejsca.

§6.
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych uczestnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach. Materiały te mogą być wykorzystane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Organizatorów.
 4. Przyjazd i pobyt uczestników na finale konkursowym odbywa się na własny koszt.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia zmian Organizator jest zobowiązany do opublikowania komunikatu z wprowadzonymi zmianami na stronie Konkursu oraz poinformowania uczestników Konkursu o zmianach.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne.
 7. Oświadczenie ucznia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE UCZNIA