Regulamin Konkursu Informatycznego BAGS

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Pile

Konkurs pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego 

Sponsorzy konkursu

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs informatyczny „BAGS” zwany dalej Konkursem, jest konkursem z zakresu kwalifikacji INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych w zawodzie technik informatyk. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Pile przy  ul. Ceglanej 4. 
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów techników informatycznych z okręgu: Piła, Wyrzysk, Trzcianka, Czarnków, Złotów, Wałcz, Chodzież, Rataje.
 3. Cele konkursu:
  • Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych w zakresie kwalifikacji INF.03, 
  • Poszerzanie umiejętności w zakresie: programowania w językach: JavaScript, PHP; tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem HTML i CSS; tworzenia zapytań do bazy danych w języku SQL; tworzenia grafiki komputerowej na potrzeby stron internetowych.
  • Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych umiejętności.
  • Promowanie osiągnięć uczniów.

  §2.
  Zasady uczestnictwa

  1. W Konkursie mogą brać udział zespoły dwuosobowe, złożone z uczniów technikum informatycznego. Z jednej szkoły można wyłonić tylko jeden dwuosobowy zespół.
  2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  3. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie nadesłania przez nauczyciela zgłoszenia na adres mailowy Organizatorów sekretariat@zst.pila.pl Treść zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 
  4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przywiezienia ze sobą na Konkurs wypełnionych oświadczeń – załącznik nr 2 
  5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
  6. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Pile –  https://zst.pila.pl/bags/
  7. Wymiana informacji z Organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkoły sekretariat@zst.pila.pl 

  §3.
  Struktura i przebieg konkursu

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów techników informatycznych i swoim zakresem obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
  2. Konkurs składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 
  3. Część praktyczna konkursu polega na rozwiązaniu trzech zadań praktycznych, które uczniowie realizują na laptopach zapewnionych przez Organizatorów Konkursu. Każda drużyna będzie miała do dyspozycji laptop z zainstalowanym oprogramowaniem:
   • pakiet XAMPP (Apache, MySql z PHP MyAdmin) 
   • Visual Studio Code
   • Inkscape
   1. Opis zadań praktycznych: 
    • Pierwsze zadanie jest z zakresu baz danych i polega na napisaniu zapytań w języku SQL z wykorzystaniem PHPMyAdmin.
    • Drugie zadanie to odwzorowanie grafiki wektorowej w programie Inkscape.
    • Trzecie zadanie polega na wykonaniu aplikacji internetowej w języku PHP lub JavaScript z wykorzystaniem HTML i CSS. Do wykorzystania będzie Visual Studio Code.
    1. Część teoretyczna konkursu polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe – zamknięte. Pytania wyświetlane są na ekranie, a drużyny odpowiadają za pomocą aplikacji Kahoot. Tutaj OBOWIĄZKOWO drużyna musi posiadać własny telefon z zainstalowaną aplikacją Kahoot. Jeden na drużynę.
    2. Laureatami konkursu zostaną trzy najlepsze zespoły z największą ilością punktów. 

    §4.
    Terminy

    1. Konkurs odbędzie się 21.02.2023 r. od godz. 10:00 w  Młodzieżowym Dom Kultury ISKRA w Pile przy ul. Okrzei 9.
    2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu –  do 14 lutego 2023 r.  Treść zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 i należy takie zgłoszenie odesłać na adres e-mail Organizatorów sekretariat@zst.pila.pl Zgłoszenie odsyła nauczyciel.
    3. Oświadczenie ucznia  – załącznik nr 2  należy wypełnić przez każdego uczestnika,  zabrać ze sobą i przekazać Organizatorom w dniu Konkursu. Uczniowie pełnoletni wypełniają i podpisują takie oświadczenie samodzielnie. Za uczniów niepełnoletnich oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie.

    §5.
    Nagrody dla zwycięzców

    1. Nagrody i dyplomy przewidziane są dla zespołów, które zajmą trzy pierwsze miejsca.

    §6.
    Postanowienia końcowe

    1. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
    2. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
    3. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych uczestnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te mogą być wykorzystane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Organizatorów.
    4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie a organizatorzy nie odpowiadają za powstałe szkody.
    5. Przyjazd i pobyt uczestników na finale konkursowym odbywa się na własny koszt.
    6. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia zmian Organizator jest zobowiązany do opublikowania komunikatu z wprowadzonymi zmianami na stronie Konkursu oraz poinformowania uczestników Konkursu o zmianach.
    7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne.
    8. Wzór zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
    9. Oświadczenie ucznia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

    Załącznik nr 1

    ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „BAGS”

    ZESPÓŁ: ……………………………………………………….………………………….……………………………………………

                                                                              (Nazwa szkoły)

    CZŁONKOWIE ZESPOŁU/Uczniowie:

                           1.  …………………………………………………………………………………….………………………………..

                                                (imię i nazwisko ucznia)

                           2.  …………………………………………………………………………………….………………………………..

                                                 (imię i nazwisko ucznia)

    NAUCZYCIEL/OPIEKUN ZESPOŁU:

                                …………………………………………………………………………………….………………………………..

               (imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres mailowy, telefon)

    Załącznik nr 2

    OŚWIADCZENIE UCZNIA

    Imię i nazwisko ucznia   ……………………………………………….…………………………………

    Data urodzenia ………………………………………………………………………………………….

    Nazwa szkoły  ……………………………………………….…………………………………………….….

    Zgoda na wykorzystanie/przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

    Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania przez Organizatorów moich zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych z konkursu „BAGS” w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Organizatorów.

    ………………………………                           …………………………………………………..

                  data                                                    podpis ucznia/rodzica(opiekuna)

    Oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika konkursu ubezpieczenia NNW

    Niniejszym oświadczam, iż na czas trwania konkursu „BAGS” posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    ………………………………                           …………………………………………………..

                    data                                            podpis ucznia/rodzica(opiekuna)

    Kalendarz